Reklamacje, skargi, wnioski

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. przyjmuje:

SKARGI (nie związane z roszczeniem), dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych, w szczególności praw i obowiązków pasażerów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, itp.

Więcej…

REKLAMACJE (związane z roszczeniem) w związku z umową przewozu zawartą pomiędzy pasażerem a Przewoźnikiem, dotyczące:

  1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
  2. doznanego uszczerbku na zdrowiu lub mieniu,
  3. zwrotu należności za niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane dokumenty przewozu (bilety)/ REGIOkartę,
  4. zakwestionowania przez pasażera zasadności wystawionego przez Przewoźnika w pociągu biletu za pobraniem stosownych opłat albo wezwania do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi.

Więcej

WNIOSKI O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU OPÓŹNIENIA pociągu interREGIO albo pociągu komunikacji międzynarodowej.

Więcej…

WNIOSKI (nie związane z roszczeniem) oraz ZAPYTANIA dotyczące prowadzonej działaności.
Więcej…

W przypadku kiedy skarga/ reklamacja/ wniosek zostanie skierowana do niewłaściwej komórki organizacyjnej, sprawa zostanie przekazana przez adresata do jednostki właściwej, w celu udzielenia odpowiedzi.

Językiem roboczym w kontaktach pomiędzy podróżnym a Przewoźnikiem jest język polski.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest  ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a. Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego zgłoszenia (reklamacji/ skargi/ wniosku) - na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych osobowych warunkuje rozpatrzenie zgłoszenia. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

TUTAJ POBIERZESZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKLAMACJA / SKARGA / WNIOSEK

REKLAMACJE, SKARGI, WNIOSKI O ODSZKODOWANIE Z  TYTUŁU OPÓŹNIENIA POCIĄGU są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. str.14 z późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 915, z późn. zm.)
3. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr   38 poz.266)

Szczegółowe informacje, dotyczące rozpatrywania skarg/ reklamacji/ wniosków, znajdują się w Regulaminie przewozu (RPR), dostępnym pod adresem: http://www.przewozyregionalne.pl/przepisy