Reklamacje

Reklamacje składa się w formie pisemnej.

Pasażer może złożyć reklamacje w dowolnym punkcie odprawy, prowadzącym sprzedaż biletów na pociągi uruchamiane przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. lub na jeden ze wskazanych poniżej adresów.

W przypadku kiedy reklamacja zostanie skierowana do niewłaściwej komórki organizacyjnej, sprawa zostanie przekazana przez adresata do jednostki właściwej, w celu udzielenia odpowiedzi.

Reklamacje powinny zawierać:
1) datę sporządzenia,
2) nazwę i adres przewoźnika,
3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
4) tytuł reklamacji wraz z uzasadnieniem, kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu),
5) wykaz załączonych dokumentów (do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd, bilet na przewóz oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów),
6) podpis osoby uprawnionej do złożenia reklamacji.

Reklamacje można składać w drodze korespondencji elektronicznej wyłącznie w związku z biletem na przejazd, nabytym w systemie IPR i w systemie SkyCash lub sporządzonym wezwaniem do zapłaty.

Ponadto reklamacje z tytułu wezwań do zapłaty powinny zawierać serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty.
Zachęcamy Państwa do podawania numeru rachunku bankowego, co w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, ułatwi i przyśpieszy przekazanie należności.

Odpowiedzi na reklamacje Przewozy Regionalne sp. z o.o. udziela nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia. Za dzień przyjęcia reklamacji, od którego liczony jest termin na udzielenie odpowiedzi, uważa się datę wpływu reklamacji do ”Przewozów Regionalnych” sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie przewozu (RPR), dostępnym pod adresem: http://www.przewozyregionalne.pl/przepisy

Reklamacje dotyczące:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu oraz doznanego uszczerbku na zdrowiu lub mieniu:

- w przypadku przejazdu pociągami interREGIO należy kierować na adres:

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Biuro Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Przewozów
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

- w przypadku przejazdu pociągami REGIO, uruchamianymi na obszarze danego województwa, reklamację należy skierować bezpośrednio na adres jednostki wykonawczej Przewoźnika, wskazany na stronie internetowej pod adresem: http://www.przewozyregionalne.pl/w-regionach

Informacje odnośnie trybu składania i rozpatrywania reklamacji można uzyskać w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00,  pod nr tel.: 783 830 364 lub 783 830 737 albo pisząc na adres:info@p-r.com.pl

2) zwrotu za niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane dokumenty przewozu (bilety) i pobrane w pociągu opłaty dodatkowe, należy kierować na adres:

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Biuro Rozliczeń i Ewidencji Przychodów
ul. Lubelska 46
10-410 Olsztyn

Informacje w przedmiotowych sprawach można uzyskać w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00,
pod nr tel.: 783 933 023, 783 933 027, 783 933 038, albo pisząc na adres:reklamacje@p-r.com.pl

3) zakwestionowania przez pasażera zasadności wystawionego przez Przewoźnika wezwania do zapłaty za przejazd bez biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi, należy kierować na adres:

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Biuro Windykacji Należności Przewozowych

ul. Kolejowa 5
60-715 Poznań 

Informacje w przedmiotowych sprawach można uzyskać w dni robocze w godz. 7:15 - 14:45,
pod nr tel.: 783 933 069, 783 933 067, 783 933 070, 783 932 872, albo pisząc na adres: windykacja@p-r.com.pl

4) w sprawach niewykorzystanej całkowicie lub częściowo REGIOkarty  informacje można uzyskać pod nr tel.: 783 830 099 albo pisząc na adres: regiokarta@p-r.com.pl