Reklamacje

REKLAMACJE składa się w formie pisemnej - papierowej.

Reklamację można złożyć w dowolnym punkcie odprawy, prowadzącym sprzedaż biletów na pociągi uruchamiane przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. lub na jeden ze wskazanych poniżej adresów.

Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia,
2) nazwę i adres Przewoźnika,
3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
4) tytuł reklamacji wraz z uzasadnieniem, w przypadku reklamacji z tytułu wezwań do zapłaty należy podać serię i numer każdego z wystawionych wezwań,
5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu),
6) wykaz załączonych dokumentów (do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd, bilet na przewóz oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów),
7) podpis osoby uprawnionej do złożenia reklamacji.

Reklamacje można składać w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) wyłącznie w związku z biletem na przejazd, nabytym w systemie IPR, w systemie SkyCash i w systemie KOLEO albo sporządzonym wezwaniem do zapłaty.

Zachęcamy Państwa do podawania numeru rachunku bankowego, co w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, ułatwi i przyśpieszy przekazanie należności.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a. Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji - na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  Podanie danych osobowych warunkuje rozpatrzenie reklamacji.  Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Odpowiedzi na reklamacje "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. udziela nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia. Za dzień przyjęcia reklamacji, od którego liczony jest termin na udzielenie odpowiedzi, uważa się datę wpływu reklamacji do ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie przewozu (RPR), dostępnym pod adresem: http://www.przewozyregionalne.pl/przepisy

Reklamacje dotyczące:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu albo doznanego uszczerbku na zdrowiu lub mieniu w przypadku przejazdu pociągami, uruchamianymi na obszarze danego województwa, należy kierować bezpośrednio na adres jednostki wykonawczej Przewoźnika uruchamiającej połączenie: http://www.przewozyregionalne.pl/w-regionach, albo na ogólny adres do korespondencji:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Informacje odnośnie trybu składania i rozpatrywania reklamacji można uzyskać w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00,  pod nr tel.: 783 830 364 lub 783 830 737 albo pisząc na adres: info@p-r.com.pl

2) zwrotu za niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane dokumenty przewozu (bilety) i pobrane w pociągu opłaty dodatkowe, należy kierować na adres:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
Biuro Rozliczeń Przychodów
ul. Lubelska 46
10-410 Olsztyn

Informacje w przedmiotowych sprawach można uzyskać w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00, pod nr tel.: 783 933 023, 783 933 027, 783 933 038, albo pisząc na adres: reklamacje@p-r.com.pl

3) zakwestionowania przez pasażera zasadności wystawionego przez Przewoźnika wezwania do zapłaty, w tym za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi, należy kierować na adres:

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
Biuro Windykacji Należności Przewozowych
ul. Kolejowa 5
60-715 Poznań 

Informacje w przedmiotowych sprawach można uzyskać w dni robocze w godz. 7:15 - 14:45, pod nr tel.: 783 933 069, 783 933 067, 783 933 070, 783 932 872, albo pisząc na adres: windykacja@p-r.com.pl

4) w sprawach niewykorzystanej całkowicie lub częściowo REGIOkarty  informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 pod nr tel.: 783 932 887, albo pisząc na adres: regiokarta@p-r.com.pl