Przewóz roweru

Wyjazd z rowerem na urlop lub wycieczkę turystyczną? TYLKO POCIĄGIEM!

Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie. Złożony rower w pokrowcu oraz rowerek dziecięcy (dwukołowy lub trójkołowy) nie podlegają opłacie i są przewożone w ramach bagażu ręcznego.

Rower może być przewożony:

1) w wagonie przystosowanym do przewozu rowerów,
2) w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu,
3) w przedziale lub w wyznaczonym miejscu oznaczonym odpowiednim piktogramem - pod warunkiem, że dany               przedział nie jest zajęty dla potrzeb służbowych i oznakowany jako "przedział służbowy",
o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w  pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych). 
Pamiętaj:
1) przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego,
2) rower nie może utrudniac przejazdu innym podróżnym, ani  zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie,
3) podróżny z rowerem nie ma obowiązku zgłaszania braku ważnego biletu na przejazd/przewóz.
Ceny:

Bilet na przewóz roweru kupuje się bez określania relacji, a termin ważności takiego biletu jest uzależniony od rodzaju biletu na przejazd, do którego został sprzedany, np. bilet na przewóz roweru kupiony łącznie lub do okazanego biletu turystycznego jest ważny w terminie określonym na bilecie turystycznym. Do biletu "tam i z powrotem" wydaje się dwa bilety na przewóz odrębnie dla każdego kierunkuze wskazaniem relacji przewozu. Cena biletu na przewóz roweru pod opieką podróżnego jest zryczałtowana i wynosi 7 zł. 

Podróżni, którzy codzienne przewożą rower lub często z nim podróżują, mogą skorzystać z biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru, który kosztuje 60 zł. Bilet uprawnia do wielokrotnego przewozu roweru pociągami REGIO i interREGIO przez okres jednego miesiąca, np. od 10 czerwca do 9 lipca.   

Turystów podróżujących z rowerami do krajów sąsiednich ucieszy wiadomość, że ich polskie bilety na przewóz roweru (bez określenia relacji) ważne są:

  • w Czechach - do pierwszej stacji granicznej na odcinku kolei sąsiedzkiej w pociągach przygranicznych uruchamianych przez Przewozy Regionalne i Koleje Czeskie (ČD) przez przejście graniczne Lichkov oraz do stacji Harrachov,
  • w Niemczech - do stacji: Löcknitz, Tantow, Forst(Lausitz), Frankfurt(Oder) i Küstrin Kietz,
  • na Białorusi - do stacji Grodno i Brześć.


Ponadto na podstawie biletu na przewóz roweru ze zryczałtowaną opłatą za 10 zł (bez określonej relacji) zakupionego: 

  • do Biletu turystycznego + Czechy lub Czechy+ można przewozić rower na wybranych odcinkach w Czechach w 2 klasie pociągów Kolei Czeskich (ČD) i GW Train Regio. Bilet ten jest ważny w terminie ważności Biletu turystycznego + Czechy lub Czechy+;
  • do biletu Euro - Nysa (ZVON) można przewozić rower na wybranych odcinkach w Polsce, Czechach i Niemczech.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, Rozdział II, Artykuł 5 - Przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor, w odpowiednich przypadkach za opłatą.

W autobusowej komunikacji zastępczej nie ma możliwości przewozu rowerów.

Czy podróżny przewożący rower to osoba o ograniczonej sprawności ruchowej?

Tak.     Termin „osoba o ograniczonej sprawności ruchowej” oznacza wszystkie osoby, które mają trudności w korzystaniu z pociągów i związanej z nimi infrastruktury. W świetle powyższych przepisów, za osobę o ograniczonej sprawności ruchowej należy również uważać podróżnego przewożącego w pociągu rower, ponieważ nie może on w sposób nieograniczony poruszać się po pociągu sprawując jednocześnie nadzór nad rowerem.

Uwaga!  Do osób o ograniczonej sprawności ruchowej nie zalicza się osób, które są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Zgodnie z § 10 ust. 5 - 6 Regulaminu przewozu (RPR) oraz art. 3 pkt 15 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, osoby niepełnosprawne oraz o ograniczonej sprawności ruchowej nie mają obowiązku zgłaszania braku ważnego biletu na przejazd / przewóz. Odprawy tych osób w pociągach uruchamianych przez Przewozy Regionalne dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 pkt 7 lit. c Regulaminu przewozu (RPR), posiadacze biletów okresowych (odcinkowych, sieciowych), mogą kupić bilet na przewóz roweru (za kwotę 7 zł), który uprawnia do przewozu roweru w ciągu wskazanego przez podróżnego jednego dnia (w terminie ważności biletu na przejazd).